شما می توانید مبلغ مورد نظر را به یکی از حساب های زیر واریز نمائید .

لطفا بعدا از واریزی مبلغ ، تصویر فیش واریزی را به شماره واتس آپ ۰۹۱۲۳۸۶۵۰۷۶ ارسال نمائید .

بانک صادرات

شماره کارت بانک صادرات بنام داریوش زمانی
۶۰۳۷-۶۹۱۶-۳۰۱۸-۸۷۹۵

بانک ملت

شماره کارت بانک ملت بنام داریوش زمانی
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۱۱۳۴-۷۴۶۴

بانک ملت

شماره کارت بانک ملت بنام داریوش زمانی
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۱۱۳۴-۷۴۶۴

بانک پاسارگاد

شماره کارت بانک پاسارگاد بنام داریوش زمانی
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۵۷۶۷-۸۲۶۸