+۴ باور که مانع از پیشرفت حرفه ای شما می شود

موانع رشد شخصی - قدم به قدم رشد کنید

این مقاله با عنوان ۴ باور که مانع از پیشرفت حرفه ای شما می شود در مورد رشد شخصیت یا personal growth می باشد. آیا هیچ یک از این باورها مانع ای برای پیشرفت  بیش تر شما هستند؟   آلبرت اینشتین می گوید: “رشد فکری باید از بدو تولد شروع شود و فقط در هنگام … ادامه