ذهن خودکفا – A Self-Sufficient Mind

ذهن خودکفا

ذهن خودکفا : در یک اتاق آرام ، می توانیم سکون را بیابیم. و در آن سکون ، می توانیم به فکر ذهن خود باشیم. چیزی که ما اغلب متوجه می شویم این است که ذهن بسیار بیقرار است. او می خواهد از هزار چیز مراقبت کند ، زیرا احساس عدم اطمینان و ترس می … ادامه