فروش پاشی روانی

فروپاشی عصبی (که به آن فروپاشی روانی نیز گفته می شود) اصطلاحی است که دوره ای از استرس شدید ذهنی یا عاطفی را توصیف می کند. استرس آنقدر زیاد است که فرد قادر به انجام فعالیت های عادی روزمره نیست. اصطلاح “شکست عصبی” یک اصطلاح بالینی نیست. این یک اختلال سلامت روان نیز نیست. در … ادامه