چگونه عادت های خود را تغییر دهید

آرکیلوکوس شاعر غنایی یونانی زمانی گفت: “ما به سطح انتظارات خود نمی رسیم، بلکه به سطح آموزش خود سقوط می کنیم.” آن را یک قدم جلوتر بردارید. شما به سطح نیات خود نمی رسید، بلکه به سطح عادات خود سقوط می کنید. عادات خود را بشناسید وقتی استرس، خسته یا تحت فشار هستید، احتمالاً به … ادامه